Hiển thị MARC

The Tempest : The Novel (Bản ghi số: 6314)

000 -Đầu biểu
Trường điều khiển có độ dài cố định 03083nam a22004457a 4500
003 - ID của mã điều khiển
Trường điều khiển WIS
005 - Ngày giờ giao dịch gần nhất
Trường điều khiển 20140328091146.0
008 - Cấu thành dữ liệu có độ dài cố định -- Thông tin chung
Trường điều khiển có độ dài cố định 120213t xxu||||| |||| 00| 0 eng d
020 ## - Chỉ số ISBN
Chỉ số ISBN 9781424042968
040 ## - Nguồn biên mục
Cơ quan biên mục gốc WIS
041 ## - Mã ngôn ngữ
Mã ngôn ngữ của văn bản/bản ghi âm hoặc nhan đề riêng eng
082 ## - Chỉ số DDC (thập phân Dewey)
Chỉ số ấn bản 14
Chỉ số ấn phẩm SHA 2011
Chỉ số phân loại 820
100 ## - Mục từ chính --- Tên riêng
Họ tên riêng Shakespear, William
9 (RLIN) 1631
245 10 - Thông tin về nhan đề
Nhan đề chính The Tempest : The Novel
Thông tin trách nhiệm Charlotte Bronte
260 ## - Thông tin về xuất bản, phát hành
Nơi xuất bản, phát hành USA:
Tên nhà xuất bản, phát hành Heinle Cengage Learning,
Ngày tháng xuất bản, phát hành 2011.
300 ## - Mô tả vật lý
Số trang 144 p.
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát English
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Picture Book
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyện tranh
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Truyện
653 ## - Thuật ngữ chỉ mục -- Không kiểm soát
Thuật ngữ không kiểm soát Story
942 ## - Dạng tài liệu (KOHA)
Nguồn phân loại
Dạng tài liệu mặc định (Koha) 1_Sách
Các tài liệu
Giá có hiệu lực từ ngày Thư viện chính Thời gian giao dịch gần nhất Tài liệu không cho mượn Ngày bổ sung Nguồn phân loại Dạng tài liệu (KOHA) Tài liệu mất Tài liệu rút Thời gian ghi mượn gần nhất Tổng số lần mượn Tài liệu hỏng Mã Đăng ký cá biệt Kho tài liệu Đã ghi mượn Thư viện Số định danh (CallNumber)
2014-03-28Wellspring School Library 2014-09-18 2014-03-28 1_Sách  2014-09-181 BE102196Thư viện Tầng 3B22014-10-09Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102845Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
2014-08-14Wellspring School Library 2018-04-24 2014-08-14 1_Sách  2014-09-181 BE102846Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102847Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102848Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102849Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102850Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102851Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102852Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102853Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102854Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102855Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102856Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102857Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102858Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
 Wellspring School Library   2014-08-14 1_Sách     BE102859Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011
2014-08-14Wellspring School Library 2014-10-23 2014-08-14 1_Sách  2014-09-181 BE102860Thư viện Tầng 3B2 Wellspring School Library 820 SHA 2011


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese