1. Effective Telephoning - Teacher's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996 .- 55 p. Năm xuất bản: 1996 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
2. Effective Telephoning - Student's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996 .- 110 p. Năm xuất bản: 1996 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
3. Effective Socializing - Student's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997 .- 88 p. Năm xuất bản: 1997 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
4. Effective Presentations - Student's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997 .- 80 p. Năm xuất bản: 1997 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
5. Effective Socializing - Teacher's boook / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997 .- 48 p. Năm xuất bản: 1997 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
6. Effective Negotiatings - Teacher's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1998 .- 61 p. Năm xuất bản: 1998 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
7. Effective Negotiating - Student's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1998 .- 95 p. Năm xuất bản: 1998 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
8. Effective Meetings - Teacher's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996 .- 47 p. Năm xuất bản: 1996 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
9. Effective Meetings - Student's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996 .- 87 p. Năm xuất bản: 1996 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
10. Effective Presentations - Teacher's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1995 .- 48 p. Năm xuất bản: 1995 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ

Lọc từ kết quả tìm© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese