1. More reading power 3 : Extensive reading, Vocabulary building, Comprehension Skills, Reading Fluency - Third edition / Jeffries, Linda. Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2012 .- 298 p. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
2. Advanced Reading Power : Extensive reading- Vocabulary building - Comprehension Skills - Reading Faster / Milkulecky, Beatrice S. Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2007 .- 311 p. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
3. More Reading Power 3 : Extensive reading- Vocabulary building - Comprehension Skills - Reading Fluence / Jeffries, Linda Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2012 .- 298 p. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
4. More reading power 1 : Extensive reading- Vocabulary building - Comprehension Skills - Thinking Skills- third edition / Jeffries, Linda. Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2009 .- 229 p. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
5. More reading power 3 : Teacher's Guide with answer key - third edition / Jeffries, Linda. Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2012 .- 86 p. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
6. More reading power 3 : Test Booklet - Third edition / Jeffries, Linda. Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2012 .- 125 p. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
7. More Reading Power 2 : Teacher's Guide with answer key / Jeffries, Linda Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2010 .- 59 p. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
8. More Reading Power 2 : Test booklet / Jeffries, Linda Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2010 .- 112 p. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
9. Basic Reading Power 1 : Teacher's guide with answer key / Jeffries, Linda Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2010 .- 45 p. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
10. Basic Reading Power 1 : Test Booklet / Jeffries, Linda Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2010 .- 92 p. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
11. More Reading Power 2 / Jeffries, Linda Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2010 .- 295 p. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ

Lọc từ kết quả tìm© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese