1. Success - Elementary - Student's book / Carr, Jane Comyns. Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited, 2007 .- 144 p. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
2. This is Britain 1 - Video: Activity book / Bradshaw, Coralyn. Thông tin xuất bản: Oxford Oxford University press .- 40 p. Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
3. Effective Telephoning - Teacher's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996 .- 55 p. Năm xuất bản: 1996 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
4. Effective Telephoning - Student's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1996 .- 110 p. Năm xuất bản: 1996 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
5. This is Britain 2 - Video: Activity book / Bradshaw, Coralyn. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, .- 40 p. Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
6. Effective Socializing - Student's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997 .- 88 p. Năm xuất bản: 1997 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
7. Effective Presentations - Student's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997 .- 80 p. Năm xuất bản: 1997 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
8. Effective Socializing - Teacher's boook / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1997 .- 48 p. Năm xuất bản: 1997 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
9. TNT actual tests TOEIC   Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tp. Hồ Chí Minh, 2009 .- 242 p. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
10. More reading power 3 : Extensive reading, Vocabulary building, Comprehension Skills, Reading Fluency - Third edition / Jeffries, Linda. Thông tin xuất bản: Pearson : Longman, 2012 .- 298 p. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
11. Success - Pre Intermediate - Student's book / McLinlay, Stuart. Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited, 2007 .- 144 p. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
12. Success - Elementary - Teacher's Support book / Fricker, Rod. Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited, 2007 .- 244 p. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
13. Success - Pre Intermediate - Teacher's Support Book / Fricker, Rod. Thông tin xuất bản: .- 224 p. Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
14. Family and Friends 2 - Class book + CD / Simmons, Naomi. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2009 .- 111 p. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Tài liệu đã ghi mượn (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
15. Business objectives / Hollett, Vicki. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2006 .- 191 p. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
16. Family and Friends 2 / Simmons, Naomi. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2009 .- 119 p. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
17. Family and Friends 3 Class book / Thompson, Tamzin. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2009 .- 119 p. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
18. Family and Friends 1 - CB / Simmons, Naomi. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2009 .- 111 p. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
19. New TOEIC 4n4 - 520 level   Thông tin xuất bản: Tp.HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2008 .- 207 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
20. New real TOEIC - Listening   Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. HCM, 2009 .- 195 p. + phu luc Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese