41. IELTS Testbuilder / McCarter, Sam. Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : NXB Đồng Nai, 2008 .- 176 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
42. Wizadora - Video guide / Ball, Wendy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford Unversity press, 1992 .- 48 p. Năm xuất bản: 1992 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
43. Effective Presentations - Teacher's book / Comfort, Jeremy. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1995 .- 48 p. Năm xuất bản: 1995 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
44. Starter Award in ICT Next Steps / Jesson, Jill. Thông tin xuất bản: United Kingdom : Cambride University Press, 2003 .- 64 p. Năm xuất bản: 2003 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
45. Profile 1 - Pre Intermediate - Teacher's book / Tulip, Mark. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 86 p Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
46. Profile 3 - Upper Intermediate - Workbook / Naunton, Jon. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 80 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
47. Profile 3 - Upper Intermediate - Teacher's book / Tulip, Mark. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 96 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
48. Technology 1 - Teacher's resource book / Pohl, Alison. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University press, 2008 .- 104 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
49. Let's learn English 1 - Student's book   Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo Dục, 2010 .- 136 tr. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
50. Let's learn English 2 - Student's book   Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục, 2010 .- 136 tr. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
51. iBT Toefl Complete Tests + CD / Howard. Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh : Văn hóa Sài Gòn, 2009 .- 495 p. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
52. Writing skills / McCarter, Sam. Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Đồng Nai, 2009 .- 112p. Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
53. Incredible English 6 - Activity Book / Philllips, Sarah Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008 .- 95 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
54. Science made easy - Key stage 2 upper ayes 9-11 work book 1 / Evans, Mike. Thông tin xuất bản: London: DK, 2008 .- 32 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
55. Science made easy - Key Stage 1 ages 5-7 workbook 1 / Evans, David. Thông tin xuất bản: London: Dorling Kindersley, 2008 .- 32 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
56. Bravo! 2 - Pupil's Book / West, Judy. Thông tin xuất bản: Oxford : Heinemann, 1993 .- 63 p. Năm xuất bản: 1993 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
57. Lifetime - Level 2 - Student's Book / Hutchinson, Tom. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1999 .- 64 p. Năm xuất bản: 1999 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (4), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
58. Lifetime - level 3 - Teacher's Book / Hutchinson, Tom. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1999 .- 48 p. Năm xuất bản: 1999 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (4), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
59. Lifetime - Level 1 - Teacher's Book / Hutchinson,Tom. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1999 .- 48p. Năm xuất bản: 1999 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (4), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
60. Lifetime - Level 2 - Teacher's Book / Hutchinson, Tom. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 1999 .- 48 p. Năm xuất bản: 1999 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (4), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese