1. Success - Pre Intermediate - Student's book / McLinlay, Stuart. Thông tin xuất bản: England : Pearson Education Limited, 2007 .- 144 p. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
2. Success - Pre Intermediate - Teacher's Support Book / Fricker, Rod. Thông tin xuất bản: .- 224 p. Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
3. Intermediate Language Practice with key / Vince, Michael. Thông tin xuất bản: Oxford : Macmillan, 2003 .- 296 p. Năm xuất bản: 2003 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
4. Solutions - Pre Intermediate - Workbook / Falla, Tim. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008 .- 120 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (13), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
5. Profile 1 - Pre Intermediate - Teacher's book / Tulip, Mark. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 86 p Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
6. Profile 3 - Upper Intermediate - Workbook / Naunton, Jon. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 80 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
7. Profile 3 - Upper Intermediate - Teacher's book / Tulip, Mark. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 96 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
8. Profile 2 - Intermediate - Workbook / Naunton, Jon Thông tin xuất bản: Oxford: Oxford university press, 2005 .- 79 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
9. TOEFL iBT m - Speaking - Intermediate level   Thông tin xuất bản: Tp. HCM: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008 .- 256 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
10. New English file - Intermediale - Student's book / Oxenden, Clive. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2006 .- 159 p. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
11. Profile 2 - Intermediate - Student's book / Naunton, Jon Thông tin xuất bản: Oxford: Oxford university press, 2005 .- 79 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
12. Profile 3 - Upper Intermediate - Student's book / Naunton, Jon Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 96 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
13. Profile 1 - Pre-Intermediate - Student's book / Naunton, Jon. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 143 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
14. Profile 2 - Intermediate - Teacher's book / Hughes, John. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2005 .- 96 p. Năm xuất bản: 2005 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (3), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
15. New English file - Intermediale - Teacher's book / Oxenden, Clive. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2007 .- 216 p. Năm xuất bản: 2007 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
16. New English file - Intermediale - Workbook / Oxenden, Clive. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2006 .- 79 p. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
17. Solutions - Intermediate - Workbook + CD / Hudson, Jane. Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press, 2008 .- 120 p. Năm xuất bản: 2008 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (6), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
18. IELTS express - Upper Intermediate - Coursebook   Thông tin xuất bản: London : Thomson ELT, 2006 .- 128 p. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
19. IELTS express - Upper Intermediate - Workbook   Thông tin xuất bản: London : Thomson ELT, 2006 .- 96 p. Năm xuất bản: 2006 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
20. IELTS express - Intermediate - Coursebook   Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : NXB Đồng Nai, 2009 .- 128 p. : Năm xuất bản: 2009 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (2), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese