1. The Canterville Ghost : The Graphic Novel / Wilde, Oscar Thông tin xuất bản: USA: Heinle Cengage Learning, 2011 .- 144 p. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (16), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
2. Jane Eyre / Bronte, Charlotte Thông tin xuất bản: USA: Heinle Cengage Learning, 2010 .- 144 p. Năm xuất bản: 2010 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (5), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
3. The Tempest : The Novel / Shakespear, William Thông tin xuất bản: USA: Heinle Cengage Learning, 2011 .- 144 p. Năm xuất bản: 2011 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (16), Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
4. Cgnc Ame A Midsumer Nights Dream Student Book / Shakespear, William Thông tin xuất bản: USA: Heinle Cengage Learning, 2012 .- 144 p. Năm xuất bản: 2012 Trạng thái tài liệu: Sẵn sàng phục vụ: Wellspring School Library (7), Tài liệu đã ghi mượn (6), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
5. Teaching Bilingual Children : Beliefs and Behaviors / Irujo, Suzanne Thông tin xuất bản: USA: Heinle Cengage Learning, 1998 .- 134 p. Năm xuất bản: 1998 Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
6. Physical Science Big Ideas Book Student Book - Grade 3   Thông tin xuất bản: USA: Heinle Cengage Learning, .- 180 p. + 18 phụ bản in màu Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
7. Physical Science Big Ideas Book Student Book Grade 4   Thông tin xuất bản: USA: Heinle Cengage Learning, .- 244 p. + 18 phụ bản in màu Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
8. Physical Science Big Ideas Book Student Book Grade 5   Thông tin xuất bản: UK: Heinle Cengage Learning, .- 252 p. + 10 phụ bản in màu Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
9. Earth Science Big Ideas Book Student Book Grade 5   Thông tin xuất bản: UK: Heinle Cengage Learning, .- 228 p. + 18 phụ bản in màu Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
10. Earth Science Big Ideas Book Student Book Grade 3   Thông tin xuất bản: UK: Heinle Cengage Learning, .- 276 p. + 18 phụ bản in màu Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
11. Earth Science Big Ideas Book Student Book Grade 4   Thông tin xuất bản: UK: Heinle Cengage Learning, .- 268 p. + 10 phụ bản in màu Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
12. Earth Science Big Ideas Book Student Book Grade 4   Thông tin xuất bản: UK: Heinle Cengage Learning, .- 196 p. + 18 phụ bản in màu Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ
13. Life Science Big Ideas Book Student Book Grade 4   Thông tin xuất bản: UK: Heinle Cengage Learning, .- 268 p. + 10 phụ bản in màu Trạng thái tài liệu: Không có tài liệu sẵn sàng phục vụ! Tài liệu đã ghi mượn (1), Thực hiện: Đăng ký mượn Thêm vào giỏ


© Copyright 2011 Wellspring International School. All rights reserved. Powered by Koha.

Chọn ngôn ngữ: English | Vietnamese